ขนส่งย้ำ อบรมผู้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเพิ่มเป็น 5 ชั่วโมง

323502

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ม.ค. 60 ขบ.จะใช้หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นขึ้น ปรับเพิ่มเนื้อหาอบรมสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ (ชนิดชั่วคราว) จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง และจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น

ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวแล้ว แต่ใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรใหม่ โดยผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรของขบ. โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากขบ. และหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามบันทึกในการจัดอบรมภาคทฤษฎีกับขบ. จำนวนกว่า 500 คน ทั่วประเทศ

“การดำเนินการเรื่องนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving/Smart Driver เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถให้มีทักษะและความรู้การขับรถอย่างปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม”

รายละเอียดหลักสูตรที่มีการปรับปรุง เนื้อหา ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 2 ชั่วโมง จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที การปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเมื่อมีความรู้ความเข้าใจกฎการขับขี่ที่ถูกต้อง อุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ ขบ.ได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่อาจไม่สะดวกในการติดต่อเข้ารับการอบรมกับขบ. ในวันและเวลาราชการ ให้สามารถเลือกเข้ารับการอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากขบ. หรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำความตกลงกับขบ.ภายใต้หลักสูตรเดียวกัน และนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

ที่มา http://www.autospinn.com/2016/12/department-of-land-transportdriver%E0%B9%88s-license/

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

หากมีการแจ้งไวรัสหรือโฆษณาเด้งขึ้นมาให้ปิดแทปนั้นไปเลยครับ ไม่เป็นอัตรายใดๆ

 

ติดตามเรื่องราวต่างๆจากเรา กด "Like" ไว้เลยครับ